บ้าน อิน – จัน

บ้านพักรวม มี 2 ห้อง พักได้ ห้องละ 5 ท่าน