เรือนขนมไทย

ห้องพักเรือนแถว ประกอบด้วยห้องพัก 6 ห้อง
พักได้ห้องละ 2 ท่าน (ราคา 1000 – 1200 บาท )