ราคาห้องพัก

          ชื่อห้องพัก  

ผู้เข้าพัก

   ราคาวันนี้ – 30 พย.2561     ราคา 1 ธค. 2561 – 28 กพ. 2562
       1 อิน        10              3000-3500                  3500-3800
       2 จัน
       3 ทองเอก          4               2300-2500                    3000-3200
       4 ทองหยอด          2              1300-1500                    1700-1900
       5 จ่ามงกุฎ          4               2500-2800                     3500-3800
       6 เสน่ห์จัน          2               1300-1500                     1700-1900
       7 กลีบลำดวน          2               800-1000                     1000-1200
       8 ช่อม่วง          2              800-1000                      1000-1200
       9 หยกมณี          2              800-1000                      1000-1200
     10 เรไร          2             800-1000                      1000-1200
     11 สัมปันนี          2            800-1000                      1000-1200
     12 หน้านวล          2            800-1000                      1000-1200
     13 สร้อยฟ้า           2            800-1000                      1000-1200
     14 กรรณิการ์           2            800-1000                       1000-1200
     15 เทียนหอม           2           800-1000                        1000-1200
     16 แก้วมุกดา         2           800-1000                        1000-1200
     17 ชมนาด           2           800-1000                        1000-1200
     18 ราชาวดี          2           800-1000                       1000-1200
     19 สนเงิน         12          3500-4000                       4000-4500
     20 สนทอง         12           3500-4000                       4000-4500
     21 ดอกแก้ว           3           1500-1700                         1800-2000
     22 ดอกพุด          3          1500-1700                         1800-2000
     23 โสมนัส          2            1300-1500                           1700-1900
    24 กระดังงา         8             3000-3500                           3500-4000
     25 การะเวก         8             3000-3500                           3500-4000
     26 จำปา – จำปูน – จำปี        7             3500-4000                            4000-4500